TRD-N500-RZL-1M

TRD-N500-RZL-1M

Giá:

TRD-N500-RZL-1M BỘ MÃ HÓA ENCODER KOYO

– NGUỒN CẤP: 4.75~30VDC
– NGÕ RA A,B,Z. 2 NGÕ RA KHÔNG ĐẢO
– ĐƯỜNG KÍNH THÂN: 50MM
– ĐƯỜNG KÍNH TRỤC: 8MM
-CHIỀU DÀI THÂN 41.5MM
– CHIỀU DÀI TRỤC 15MM
– SỐ XUNG NGÕ RA 500 XUNG/ VÒNG.
– LOẠI CÁP LIỀN DÀI 1 MÉT
Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Mô tả sản phẩm

TRD-N500-RZL-1M BỘ MÃ HÓA ENCODER KOYO

– NGUỒN CẤP: 4.75~30VDC
– NGÕ RA A,B,Z. 2 NGÕ RA KHÔNG ĐẢO
– ĐƯỜNG KÍNH THÂN: 50MM
– ĐƯỜNG KÍNH TRỤC: 8MM
-CHIỀU DÀI THÂN 41.5MM
– CHIỀU DÀI TRỤC 15MM
– SỐ XUNG NGÕ RA 500 XUNG/ VÒNG.
– LOẠI CÁP LIỀN DÀI 1 MÉT
MODEL CÙNG LOẠI: TRD-N SERIES: TRD-N1-S, TRD-N1-RZ, TRD-N1-RZL, TRD-N1-RZV, TRD-N1-SW, TRD-N1-RZW, TRD-N1-RZLW, TRD-N1-RZVW, TRD-N3-S, TRD-N3-RZ, TRD-N3-RZL, TRD-N3-RZV, TRD-N3-SW, TRD-N3-RZW, TRD-N3-RZLW, TRD-N3-RZVW, TRD-N4-S, TRD-N4-RZ, TRD-N4-RZL, TRD-N4-RZV, TRD-N4-SW, TRD-N4-RZW, TRD-N4-RZLW, TRD-N4-RZVW, TRD-N5-S, TRD-N5-RZ, TRD-N5-RZL, TRD-N5-RZV, TRD-N5-SW, TRD-N5-RZW, TRD-N5-RZLW, TRD-N5-RZVW, TRD-N10-S, TRD-N10-RZ, TRD-N10-RZL, TRD-N10-RZV, TRD-N10-SW, TRD-N10-RZW, TRD-N10-RZLW, TRD-N10-RZVW, TRD-N20-S, TRD-N20-RZ, TRD-N20-RZL, TRD-N20-RZV, TRD-N20-SW, TRD-N20-RZW, TRD-N20-RZLW, TRD-N20-RZVW, TRD-N30S, TRD-N30-RZ, TRD-N30-RZL, TRD-N30-RZV, TRD-N30-SW, TRD-N30-RZW, TRD-N30-RZLW, TRD-N30-RZVW, TRD-N40-S, TRD-N40-RZ, TRD-N40-RZL, TRD-N40-RZV, TRD-N40-SW, TRD-N40-RZW, TRD-N40-RZLW, TRD-N40-RZVW, TRD-N50-S, TRD-N50-RZ, TRD-N50-RZL, TRD-N50-RZV, TRD-N50-SW, TRD-N50-RZW, TRD-N50-RZLW, TRD-N50-RZVW, TRD-N60-S, TRD-N60-RZ, TRD-N60-RZL, TRD-N60-RZV, TRD-N60-SW, TRD-N60-RZW, TRD-N60-RZLW, TRD-N60-RZVW, TRD-N100-S, TRD-N100-RZ, TRD-N100-RZL, TRD-N100-RZV, TRD-N100-SW, TRD-N100-RZW, TRD-N100-RZLW, TRD-N100-RZVW, TRD-N200-S, TRD-N200-RZ, TRD-N200-RZL, TRD-N200-RZV, TRD-N200-SW, TRD-N200-RZW, TRD-N200-RZLW, TRD-N200-RZVW, TRD-N300-S, TRD-N300-RZ, TRD-N300-RZL, TRD-N300-RZV, TRD-N300-SW, TRD-N300-RZW, TRD-N300-RZLW, TRD-N300-RZVW, TRD-N120-S, TRD-N120-RZ, TRD-N120-RZL, TRD-N120-RZV, TRD-N120-SW, TRD-N120-RZW, TRD-N120-RZLW, TRD-N120-RZVW, TRD-N240-S, TRD-N240-RZ, TRD-N240-RZL, TRD-N240-RZV, TRD-N240-SW, TRD-N240-RZW, TRD-N240-RZLW, TRD-N240-RZVW, TRD-N250-S, TRD-N250-RZ, TRD-N250-RZL, TRD-N250-RZV, TRD-N250-SW, TRD-N250-RZW, TRD-N250-RZLW, TRD-N250-RZVW, TRD-N360-S, TRD-N360-RZ, TRD-N360-RZL, TRD-N360-RZV, TRD-N360-SW, TRD-N360-RZW, TRD-N360-RZLW, TRD-N360-RZVW, TRD-N400-S, TRD-N400-RZ, TRD-N400-RZL, TRD-N400-RZV, TRD-N400-SW, TRD-N400-RZW, TRD-N400-RZLW, TRD-N400-RZVW, TRD-N480-S, TRD-N480-RZ, TRD-N480-RZL, TRD-N480-RZV, TRD-N480-SW, TRD-N480-RZW, TRD-N480-RZLW, TRD-N480-RZVW, TRD-N500-S, TRD-N500-RZ, TRD-N500-RZL, TRD-N500-RZV, TRD-N500-SW, TRD-N500-RZW, TRD-N500-RZLW, TRD-N500-RZVW, TRD-N600-S, TRD-N600-RZ, TRD-N600-RZL, TRD-N600-RZV, TRD-N600-SW, TRD-N600-RZW, TRD-N600-RZLW, TRD-N600-RZVW, TRD-N750-S, TRD-N750-RZ, TRD-N750-RZL, TRD-N750-RZV, TRD-N750-SW, TRD-N750-RZW, TRD-N750-RZLW, TRD-N750-RZVW, TRD-N1000-S, TRD-N1000-RZ, TRD-N1000-RZL, TRD-N1000-RZV, TRD-N1000-SW, TRD-N1000-RZW, TRD-N1000-RZLW, TRD-N1000-RZVW, TRD-N1200-S, TRD-N1200-RZ, TRD-N1200-RZL, TRD-N1200-RZV, TRD-N1200-SW, TRD-N1200-RZW, TRD-N1200-RZLW, TRD-N1200-RZVW, TRD-N2000-S, TRD-N2000-RZ, TRD-N2000-RZL, TRD-N2000-RZV, TRD-N2000-SW, TRD-N2000-RZW, TRD-N2000-RZLW, TRD-N2000-RZVW, TRD-N2500-S, TRD-N2500-RZ, TRD-N2500-RZL, TRD-N2500-RZV, TRD-N2500-SW, TRD-N2500-RZW, TRD-N2500-RZLW, TRD-N2500-RZVW, TRD-N3600-S, TRD-N3600-RZ, TRD-N3600-RZL, TRD-N3600-RZV, TRD-N3600-SW, TRD-N3600-RZW, TRD-N3600-RZLW, TRD-N3600-RZVW, TRD-N4096-S, TRD-N4096-RZ, TRD-N4096-RZL, TRD-N4096-RZV, TRD-N4096-SW, TRD-N4096-RZW, TRD-N4096-RZLW, TRD-N4096-RZVW, TRD-N5000-S, TRD-N5000-RZ, TRD-N5000-RZL, TRD-N5000-RZV, TRD-N5000-SW, TRD-N5000-RZW, TRD-N5000-RZLW, TRD-N5000-RZVW.
TRD-NH SERIES: TRD-NH1-S, TRD-NH1-RZ, TRD-NH1-RZL, TRD-NH1-RZV, TRD-NH1-SW, TRD-NH1-RZW, TRD-NH1-RZLW, TRD-NH1-RZVW, TRD-NH3-S, TRD-NH3-RZ, TRD-NH3-RZL, TRD-NH3-RZV, TRD-NH3-SW, TRD-NH3-RZW, TRD-NH3-RZLW, TRD-NH3-RZVW, TRD-NH4-S, TRD-NH4-RZ, TRD-NH4-RZL, TRD-NH4-RZV, TRD-NH4-SW, TRD-NH4-RZW, TRD-NH4-RZLW, TRD-NH4-RZVW, TRD-NH5-S, TRD-NH5-RZ, TRD-NH5-RZL, TRD-NH5-RZV, TRD-NH5-SW, TRD-NH5-RZW, TRD-NH5-RZLW, TRD-NH5-RZVW, TRD-NH10-S, TRD-NH10-RZ, TRD-NH10-RZL, TRD-NH10-RZV, TRD-N1H0-SW, TRD-NH10-RZW, TRD-NH10-RZLW, TRD-NH10-RZVW, TRD-NH20-S, TRD-NH20-RZ, TRD-NH20-RZL, TRD-NH20-RZV, TRD-NH20-SW, TRD-NH20-RZW, TRD-NH20-RZLW, TRD-NH20-RZVW, TRD-NH30S, TRD-NH30-RZ, TRD-NH30-RZL, TRD-NH30-RZV, TRD-NH30-SW, TRD-NH30-RZW, TRD-NH30-RZLW, TRD-NH30-RZVW, TRD-NH40-S, TRD-NH40-RZ, TRD-NH40-RZL, TRD-NH40-RZV, TRD-NH40-SW, TRD-NH40-RZW, TRD-NH40-RZLW, TRD-NH40-RZVW, TRD-NH50-S, TRD-NH50-RZ, TRD-NH50-RZL, TRD-NH50-RZV, TRD-NH50-SW, TRD-NH50-RZW, TRD-NH50-RZLW, TRD-NH50-RZVW, TRD-NH60-S, TRD-NH60-RZ, TRD-NH60-RZL, TRD-NH60-RZV, TRD-NH60-SW, TRD-NH60-RZW, TRD-NH60-RZLW, TRD-NH60-RZVW, TRD-NH100-S, TRD-NH100-RZ, TRD-NH100-RZL, TRD-NH100-RZV, TRD-NH100-SW, TRD-NH100-RZW, TRD-NH100-RZLW, TRD-NH100-RZVW, TRD-NH200-S, TRD-NH200-RZ, TRD-NH200-RZL, TRD-NH200-RZV, TRD-NH200-SW, TRD-NH200-RZW, TRD-NH200-RZLW, TRD-NH200-RZVW, TRD-NH300-S, TRD-NH300-RZ, TRD-NH300-RZL, TRD-NH300-RZV, TRD-NH300-SW, TRD-NH300-RZW, TRD-NH300-RZLW, TRD-NH300-RZVW, TRD-NH120-S, TRD-NH120-RZ, TRD-NH120-RZL, TRD-NH120-RZV, TRD-NH120-SW, TRD-NH120-RZW, TRD-NH120-RZLW, TRD-NH120-RZVW, TRD-NH240-S, TRD-NH240-RZ, TRD-NH240-RZL, TRD-NH240-RZV, TRD-NH240-SW, TRD-NH240-RZW, TRD-NH240-RZLW, TRD-NH240-RZVW, TRD-NH250-S, TRD-NH250-RZ, TRD-NH250-RZL, TRD-NH250-RZV, TRD-NH250-SW, TRD-NH250-RZW, TRD-NH250-RZLW, TRD-NH250-RZVW, TRD-NH360-S, TRD-NH360-RZ, TRD-NH360-RZL, TRD-NH360-RZV, TRD-NH360-SW, TRD-NH360-RZW, TRD-NH360-RZLW, TRD-NH360-RZVW, TRD-NH400-S, TRD-NH400-RZ, TRD-NH400-RZL, TRD-NH400-RZV, TRD-NH400-SW, TRD-NH400-RZW, TRD-NH400-RZLW, TRD-NH400-RZVW, TRD-NH480-S, TRD-NH480-RZ, TRD-NH480-RZL, TRD-NH480-RZV, TRD-NH480-SW, TRD-NH480-RZW, TRD-NH480-RZLW, TRD-NH480-RZVW, TRD-NH500-S, TRD-NH500-RZ, TRD-NH500-RZL, TRD-NH500-RZV, TRD-NH500-SW, TRD-NH500-RZW, TRD-NH500-RZLW, TRD-NH500-RZVW, TRD-NH600-S, TRD-NH600-RZ, TRD-NH600-RZL, TRD-NH600-RZV, TRD-NH600-SW, TRD-NH600-RZW, TRD-NH600-RZLW, TRD-NH600-RZVW, TRD-NH750-S, TRD-NH750-RZ, TRD-NH750-RZL, TRD-NH750-RZV, TRD-NH750-SW, TRD-NH750-RZW, TRD-NH750-RZLW, TRD-NH750-RZVW, TRD-NH1000-S, TRD-NH1000-RZ, TRD-NH1000-RZL, TRD-NH1000-RZV, TRD-NH1000-SW, TRD-NH1000-RZW, TRD-NH1000-RZLW, TRD-N1H000-RZVW, TRD-NH1200-S, TRD-NH1200-RZ, TRD-NH1200-RZL, TRD-NH1200-RZV, TRD-NH1200-SW, TRD-NH1200-RZW, TRD-NH1200-RZLW, TRD-NH1200-RZVW, TRD-NH2000-S, TRD-NH2000-RZ, TRD-NH2000-RZL, TRD-NH2000-RZV, TRD-NH2000-SW, TRD-NH2000-RZW, TRD-NH2000-RZLW, TRD-NH2000-RZVW, TRD-NH2500-S, TRD-NH2500-RZ, TRD-NH2500-RZL, TRD-NH2500-RZV, TRD-NH2500-SW, TRD-NH2500-RZW, TRD-NH2500-RZLW, TRD-NH2500-RZVW, TRD-NH3600-S, TRD-NH3600-RZ, TRD-NH3600-RZL, TRD-NH3600-RZV, TRD-NH3600-SW, TRD-NH3600-RZW, TRD-NH3600-RZLW, TRD-NH3600-RZVW, TRD-NH4096-S, TRD-NH4096-RZ, TRD-NH4096-RZL, TRD-NH4096-RZV, TRD-NH4096-SW, TRD-NH4096-RZW, TRD-NH4096-RZLW, TRD-NH4096-RZVW, TRD-NH5000-S, TRD-NH5000-RZ, TRD-NH5000-RZL, TRD-NH5000-RZV, TRD-NH5000-SW, TRD-NH5000-RZW, TRD-NH5000-RZLW, TRD-NH5000-RZVW.
CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE:
0974 596 569 – 0945 627 188
0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://CONGNGHIEPHOA.NET/

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “TRD-N500-RZL-1M”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *